Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wim van de Groep Rijopleidingen, gevestigd aan Van Hogendorplaan 3 te Bunschoten-
Spakenburg / Eemdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.rijschoolvandegroep.nl/
Van Hogendorplaan 3
3752 GR Bunschoten-Spakenburg
06-22765199

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wim van de Groep Rijopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@rijschoolvandegroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Wim van de Groep Rijopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Wim van de Groep Rijopleidingen analyseert uw gedrag op de website om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wim van de Groep Rijopleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wim van de
Groep Rijopleidingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wim van de Groep Rijopleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van
persoonsgegevens:
– Wij hanteren een bewaartermijn voor uitvoering van de belastingplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wim van de Groep Rijopleidingen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden
als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wim van de Groep Rijopleidingen blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wim van de Groep
Rijopleidingen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw
nadrukkelijke toestemming.
– Webhosting, WeDeCom, Verwerken van data via de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wim van de Groep Rijopleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt om aanvragen te verwerken
Bewaartermijn: 10 minuten

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gid
Functie: Om gebruikers te onderscheiden
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: Om gebruikers te onderscheiden
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Wim van de Groep Rijopleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van
u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolvandegroep.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wim van de
Groep Rijopleidingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wim van de Groep Rijopleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via info@rijschoolvandegroep.nl